js数字数组替换

分类:函数知识网浏览量:2568发布于:2021-05-11 00:25:36

用正则表达式

var str="1234567"; var arr=str.split("");

分两步:1. 找到该项的索引建议:. 使用 for 循环查找. 使用 Array.prototype.findIndex 查找2. 建议:. 直接设置 arr[i] = val. 使用 Array.prototype.splice(start, deleteCount, item),该方法灵活,可以在索引位置同时删除/插入若干项.只是替换,那么第二个参数为1,item.不传就可以了.

(因为JS是基于对象的编程语言,跟C有相通之处)用for循环控制.为规范,可将两数组分别赋值,char数组值有相对的ASCII码替换,如有需要定义第三个数组

arr ");alert(arr;var =&nbsp.split("i;101010010101"= ";i&nbspvar&nbsp.length)

如果不知道Array.PRototype.splice的使用的方法那很有可能就要被扣分了.使用Javascript数组类型内置的splice方法仅需一行代码即可轻松实现对数组元素进行插入、删除

window.onload=function(){ var arr=[100,200,300]; var aInput=document.getElementsByTagName('input'); console.log(aInput.length); for(var i=0,l=aInput.length;i 追问: 我的input没按顺序的,不用加名称来判断吗 追答: 你要是想按名称可以用判断或者switch 评论0 0 0

unction message() { var k=0; // var olk+k="sdasdasd"; eval("var olk"+k+"='abce'"); alert(olk0);}eval可以把字符串当做语句来执行.eval写字符串:eval("'stringcontantname'+variablename");

测试Javascript代码:<br><br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>

给你例子,你一看就明白了.<br>var val = ['54.3','33','22'];<br> var array = new Array(); //js 中数组都是 第一种和这种方式,没有浮点型的数组.<br>// js是一个弱类型. 不和java 一样. 例如 var a="1"; 和 var a=1; 都用var类型指定.<br> for(var i=0;i<val.length;i++) {<br> array.push(val[i]);<br> }<br> for(var i=0;i<array.length;i++){<br> alert(array[i]);<br> }