js将数字转为数字数组

分类:函数知识网浏览量:3141发布于:2021-06-08 08:21:34

js将数字转为数字数组

数组与字符串的相互转化<br><script type="text/javascript"><br>var obj="new1abcdefg".replace(/(.)(?=[^$])/g,"$1,").split(","); //字符串转化为数组<br>var obj

arr ");alert(arr;var =&nbsp.split("i;101010010101"= ";i&nbspvar&nbsp.length)

办法很多,提供一种作参考——#include "stdio.h"int main(void){ int a[10],i; for(i=0;i 评论0 0 0

var j=[]; for(var i=0;ij[i]=i; } for(p in j){ document.writeln(j[p]) }

把随机数存放到数组就行了

(因为JS是基于对象的编程语言,跟C有相通之处)用for循环控制.为规范,可将两数组分别赋值,char数组值有相对的ASCII码替换,如有需要定义第三个数组

var result={}; var temp={}; for(var i=0;i=0;j--){//在省信息的城市数组里查找是否已经存在 if(info.city[j]==city){ found=true;//已经存在 info.count[j]=info.count[j]+1;//更新count } } if(!found){//未找到城市 info.city.push(city);//添加 info.count.push(1);//count初始值为1 } } console.log(result);

给你例子,你一看就明白了.<br>var val = ['54.3','33','22'];<br> var array = new Array(); //js 中数组都是 第一种和这种方式,没有浮点型的数组.<br>// js是一个弱类型. 不和java 一样. 例如 var a="1"; 和 var a=1; 都用var类型指定.<br> for(var i=0;i<val.length;i++) {<br> array.push(val[i]);<br> }<br> for(var i=0;i<array.length;i++){<br> alert(array[i]);<br> }

var value=document.getElementById('yourinputid');var intValue=parseInt(value,10);

var data= str.split("?");这样就把这个字符串按照?来分割成若干段.并且把分割后的数组return.因此执行之后,data就是你想要的数组了 再用下边的代码试下就知道了 alert(data[0]); alert(data[1]); alert(data[2]);